Tarcza Finansowa PFR dla firm MŚP to specjalny instrument mający na celu pomoc mikro firmom, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. W szczególności celem programu jest ochrona miejsc pracy.

CO ZYSKUJESZ?

Praktycznie natychmiastowe wsparcie finansowe – przelew środków na konto firmy -umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej.

Środki mogą być umorzone (bezzwrotne) do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w ciągu następnych 12 miesięcy.

Terminy startu i zasady programu

Program”Tarcza Finansowa PFR” dla mikro firm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę publikujemy obok. Już teraz można złożyć wniosek.

Przygotuj się z nami do wyścigu o subwencje

Wnioski o pomoc są rozpatrywane bardzo szybko – w ciągu zaledwie kilku godzin, maksymalnie kilku dni roboczych.

Harmonogram programu Tarcza Finansowa PFR

1. OGŁOSZENIE PROGRAMU – już nastąpiło

2. NOTYFIKACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – już nastąpiło

3. SKŁADANIE WNIOSKÓW – już nastąpiło

Dla kogo pomoc?

 • Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorców, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług wg. art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec Wnioskującego przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty (właściciel, osoba go reprezentująca) korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) . Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w terminie do 9 miesięcy od udzielenia subwencji.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Przedsiębiorca zatrudniał na 31 grudnia 2019 przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę i opłacał za nią składki ZUS.
 • Dla przedsiębiorcy u którego wnioskowana pomoc wraz z wcześniej otrzymanym dofinansowaniem i wsparciem nie przekroczyła maksymalnego limitu pomocy de minimis.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • ponoszenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • możliwa jest spłata kredytów: do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • Uwaga na rozliczenia z podmiotami powiązanymi: występuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR w przypadku MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za poprzedni rok obrotowy – 2019. Wysokość wsparcia wyrażona jest jako % przychodów ze sprzedaży i zależy od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. W poniższej tabeli prezentujemy zasady obliczania subwencji:

Przykład 1.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w marcu 2020 wyniosły 2 mln złotych a w marcu 2019 wynosiły 3,5 mln złotych. Wówczas zmniejszenie Twoich przychodów wyniosło 1,5 mln złotych czyli nastąpił spadek o 42,8%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 4% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 42 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości 1,68 mln złotych.

Przykład 2.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w marcu 2020 wyniosły 0,5 mln złotych a w lutym 2020 wynosiły 1,8 mln złotych. Wówczas zmniejszenie Twoich przychodów wyniosło 1,3 mln złotych czyli nastąpił spadek o 72,2%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 6% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 21 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości 1,26 mln złotych.

Przykład 3.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w marcu 2020 wyniosły 2,5 mln złotych a w marcu 2019 wynosiły 11 mln złotych. Wówczas spadek Twoich przychodów wyniósł 8,5 mln złotych czyli nastąpił spadek o 77,3%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 8% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 132 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości nie większej niż 3,5 mln złotych. (co odpowiada najwyższej możliwej pomocy w ramach limitu de minimis wynoszącego obecnie 800 tys euro.

Z uwagi na średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł średnia wysokość wsparcia finansowego dla firmy z sektora MŚP wyniesie około 1,9 mln zł  (maksymalna 3,5 mln zł) co odpowiada limitowi maksymalnej pomocy de minimis który po nowelizacji przepisów wynosi obecnie 800 tys. Euro.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Wypłacona subwencja (pożyczka preferencyjna)  może zostać umorzona w wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowić powinno silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określono w umowie subwencji.

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega spłacie na następujących zasadach:

 1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
  a) w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo, oraz
  b) w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez Beneficjenta Programu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:

I. dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
II. dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
III. dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza
się jako skumulowany spadek przychodów, oraz
c) w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie)
w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r.
lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:
I. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji
II. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru poniżej:

III. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% subwencji;
Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej

Formuła zwrotu subwencji finansowej ma na celu ochronę miejsc pracy i promocję zatrudnienia. Spadek o 10% liczby Pracowników powoduje zwiększenie kwoty zwrotu subwencji o 5% wartości całkowitej, co stanowi silny bodziec dla Beneficjentów Programu do utrzymywania miejsc pracy, co umożliwia otrzymane wsparcie finansowe.
Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej jest:
– spełnienie przez Beneficjenta Programu
ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie o udzielenie subwencji finansowej;
– złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z załączonymi dokumentami finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia.

Jakie są warunki spłaty otrzymanej pomocy?

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi (przy spełnieniu założeń programu będzie to 25% udzielonej pomocy), jest spłacana w 24 równych (nieoprocentowanych) miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania wsparcia finansowego i subwencji z tego programu w tym:

 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją, aby w skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia subwencji po 12 miesiącach.
 • Wypełnimy wszystkie niezbędne dokumenty (lub pomożemy uzupełnić te, które będą w Państwa gestii).
 • Będziemy śledzić proces oceny wniosku o pomoc finansową i pomagać Państwu w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Polskiego Funduszu Rozwoju  lub banku.
 • Będziemy monitorować przebieg dalszych procedur, aż do uzyskania wypłaty pomocy finansowej na Państwa konto.
 • Sprawdzimy umowę subwencji czy jest poprawna i zgodna z założeniami.
 • Po upływie 12 -miesięcy pomożemy złożyć dokumenty do umorzenia pomocy finansowej w maksymalnej dopuszczalnej wysokości.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Jak ubiegać się o subwencję z naszą pomocą?

Aby rozpocząć proces starania się o subwencje z nami wystarczy przesłać do nas poniższą ankietę na adres biuro@doradcy365.pl

 1. Przeanalizujemy ją,
 2. sprawdzimy czy na pewno Twoja Firma kwalifikuje się  do skorzystania z pomocy w ramach tarczy finansowej COVID-19,
 3. wyliczymy wysokości subwencji.
 4. skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy tak, aby wniosek był przygotowany w najkrótszym czasie.

PROMOCJA – Gwarancja sukcesu

W przypadku kompleksowej obsługi możesz wybrać opcję w której zapłacisz nam dopiero, gdy środki pomocowe z subwencji będą na Twoim koncie.

Kontakt z nami

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Właścicielem marki
Subwencje dla firm

jest CERES HOLDING Sp. z o.o.

Leszczyńskiego 4/29 

50-078 Wrocław

PN-PT: 8:00-18:00

SOB: 8:00-14:00