Tarcza Finansowa PFR dla mikro firm to specjalny instrument mający na celu pomoc mikro firmom, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. W szczególności celem programu jest ochrona miejsc pracy.

CO ZYSKUJESZ?

Praktycznie natychmiastowe wsparcie finansowe – przelew środków na konto firmy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej.

Wypłacone środki mogą bezzwrotne (umorzone) do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Terminy startu i zasady programu

Program”Tarcza Finansowa PFR” dla mikro firm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę publikujemy obok. Już teraz można złożyć wniosek.

Przygotuj się z nami do startu programu

Wnioski o pomoc są rozpatrywane bardzo szybko – w ciągu zaledwie kilku godzin, maksymalnie kilku dni roboczych.

Harmonogram programu Tarcza Finansowa PFR

 1. OGŁOSZENIE PROGRAMU – już nastąpiło
 2. NOTYFIKACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – już nastąpiło
 3. SKŁADANIE WNIOSKÓW – już nastąpiło

Dla kogo pomoc?

 • Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorców, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług wg. art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec Wnioskującego przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty (właściciel, osoba go reprezentująca) korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) . Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w terminie do 9 miesięcy od udzielenia subwencji.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Przedsiębiorca zatrudniał na 31 grudnia 2019 przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę i opłacał za nią składki ZUS.
 • Dla przedsiębiorcy u którego wnioskowana pomoc wraz z wcześniej otrzymanym dofinansowaniem i wsparciem nie przekroczyła maksymalnego limitu pomocy de minimis.

Jakie są warunki finansowania?

Subwencje, przeznaczone mogą być na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna jest także spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

Uwaga na rozliczenia z podmiotami powiązanymi, ponieważ jest zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

W przypadku mikro firm kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów danego mikro przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe warianty.

Przykład 1.

Jeśli zatrudniałeś 3 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do marca 2019 wyniósł 55% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 72 000 złotych, z tego 54 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Przykład 2.

Jeśli zatrudniałeś 5 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do lutego 2020 wyniósł 26% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 60 000 złotych, z tego 45 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Przykład 3.

Jeśli zatrudniałeś 7 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do marca 2019 wyniósł 78% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 252 000 złotych, z tego 189 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Przyjmując średnie zatrudnienie w sektorze mikrofirm na poziomie około 3 pracowników PFR zakłada, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikro firmy (maksymalnie 324 tys zł).

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikro przedsiębiorcę subwencja (preferencyjna pożyczka) może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Jakie są warunki zwrotu pomocy finansowej?

Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

 1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
  a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz
  b) w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:
  I. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;
  II. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru poniżej:

iii. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.
Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
Szczegółowe zasady zwrotu subwencji określi Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Jakie są warunki spłaty otrzymanej pomocy?

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi (przy spełnieniu założeń programu będzie to 25% udzielonej pomocy), jest spłacana w 24 równych (nieoprocentowanych) miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania wsparcia finansowego i subwencji z tego programu w tym:

 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją, aby w skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia subwencji po 12 miesiącach.
 • Wypełnimy wszystkie niezbędne dokumenty (lub pomożemy uzupełnić te, które będą w Państwa gestii).
 • Będziemy śledzić proces oceny wniosku o pomoc finansową i pomagać Państwu w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Polskiego Funduszu Rozwoju  lub banku.
 • Będziemy monitorować przebieg dalszych procedur, aż do uzyskania wypłaty pomocy finansowej na Państwa konto.
 • Sprawdzimy umowę subwencji czy jest poprawna i zgodna z założeniami.
 • Po upływie 12 -miesięcy pomożemy złożyć dokumenty do umorzenia pomocy finansowej w maksymalnej dopuszczalnej wysokości.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Jak ubiegać się o subwencję z naszą pomocą?

Aby rozpocząć proces starania się o subwencje z nami wystarczy przesłać do nas poniższą ankietę na adres biuro@doradcy365.pl

 1. Przeanalizujemy ją,
 2. sprawdzimy czy na pewno Twoja Firma kwalifikuje się  do skorzystania z pomocy w ramach tarczy finansowej COVID-19,
 3. wyliczymy wysokości subwencji.
 4. skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy tak, aby wniosek był przygotowany w najkrótszym czasie.

PROMOCJA – Gwarancja sukcesu

W przypadku kompleksowej obsługi możesz wybrać opcję w której zapłacisz nam dopiero, gdy środki pomocowe z subwencji będą na Twoim koncie.

Kontakt z nami

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Właścicielem marki
Subwencje dla firm

jest CERES HOLDING Sp. z o.o.

Leszczyńskiego 4/29 

50-078 Wrocław

PN-PT: 8:00-18:00

SOB: 8:00-14:00