Tarcza Finansowa PFR dla firm dużych firm to specjalny instrument mający na celu pomoc przedsiębiorstwom, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. Celem Programu jest zapewnienie stabilności przedsiębiorstw.

CO ZYSKAJĄ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Natychmiastowe wsparcie finansowe – przelew środków na konto firmy lub inne rodzaje wsparcia umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej.

Terminy startu i zasady programu

Program “Tarcza Finansowa PFR” dla Dużych Firm jest obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego wysyłanego bezpośrednio do PFR. Już można składać wnioski.

Sięgnij z nami po wielomilionowe finansowe

Wg. deklaracji PFR wnioski o pomoc będą rozpatrywane bardzo szybko – w ciągu 2-3 tygodni. Pierwszeństwo w kolejności rozpatrywania mieć będą wnioski firm o dużym znaczeniu dla gospodarki, wymagające pilnego wsparcia. Oferujemy doradztwo i w ekspresowym tempie przygotowujemy i kompletujemy z naszymi klientami potrzebne informacje (posiadamy 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu subwencji , dotacji, tworzeniu prognoz i analiz finansowych.

Harmonogram programu Tarcza Finansowa PFR

1. OGŁOSZENIE PROGRAMU – już nastąpiło

2. NOTYFIKACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – już nastąpiło (w jednym z trzech kompontentów tj. Finansowanie płynnościowe).

3. SKŁADANIE WNIOSKÓW – jest już możliwe

Dla kogo pomoc?

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • zatrudniają powyżej 150 Pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

1. Finansowania płynnościowego

Finansowanie płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19. Finansowanie płynnościowe ma formę oprocentowanej i nieumarzalnej pożyczki udzielanej na okres do 4 lat.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Finansowanie płynnościowe może zostać udzielone w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 1 miliarda złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach kwota finansowania może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub 18 miesięcy dla małych i średnich przedsiębiorstw (kwalifikujących się do Programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm), jednak maksymalnie do wysokości 1 miliarda złotych.

Udzielone finansowanie płynnościowe może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie płynnościowe nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone w Dokumentach Finansowania Programowego.

2. Finansowania preferencyjnego

Finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 4 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalniedo 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • całkowicie zaprzestały lub częściowo ograniczyły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi;
 • całkowicie zaprzestały lub częściowo ograniczyły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku poddania pracowników lub przedsiębiorstwa całkowitej lub częściowej kwarantannie;
 • całkowicie zaprzestały lub częściowo ograniczyły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku niedostępności kluczowych dostaw towarów, materiałów lub usług w związku z zerwaniem łańcucha dostaw;
 • całkowicie zaprzestały lub częściowo ograniczyły sprzedaż zamówionych towarów lub usług w związku z brakiem możliwości ich odbioru przez klientów bądź niedokonania za nie płatności;
 • poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19 na skutek czynników niewskazanych powyżej, która miała istotny negatywny wpływ na ich sytuację finansową, w tym m.in. spowodowała spadek przychodów, straty finansowe, zagrożenie dla stabilności finansowej, zakończenie lub istotne ograniczenie działalności powodującej negatywne skutki dla pracowników, danego regionu oraz ekonomii.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Finansowanie płynnościowe może zostać udzielone w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 milionów złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone przez w Dokumentach Finansowania Programowego.

3. Finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy zapewnieniu środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Finansowanie może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci:

 • udziałów lub akcji;
 • warrantów subskrypcyjnych;
 • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

Warunki finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych uwzględniają:

 • udział PFR w kwocie finansowania nie przekraczający 50% łącznie pozyskanego przez przedsiębiorstwo finansowania;
 • finansowanie na innych warunkach z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora.

Finansowanie może zostać udzielone do maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych oraz nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Mechanizm wyjścia PFR z inwestycji kapitałowej zostanie uzgodniony indywidualnie z przedsiębiorcą i może on obejmować m.in. sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, realizację opcji kupna akcji/udziałów przez przedsiębiorcę bądź sprzedaż akcji/udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Finansowanie kapitałowe obejmujące pożyczki oraz obligacje zamienne na akcje udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Maksymalny okres finansowania w formie pożyczek i obligacji zamiennych na akcje wynosi 7 lat.

Celem finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych jest w szczególności:

 • zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa;
 • sfinansowanie podwyższenia kapitału wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć;
 • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym;
 • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

4. Finansowania inwestycyjnego na zasadach pomocowych (ten element jest w fazie oczekiwania na start programu).

Uruchomienie finansowania inwestycyjnego na zasadach pomocowych w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm uzależnione jest od uzyskania akceptacji przez Komisję Europejską. Możliwość składania wniosków w ramach tego instrumentu będzie warunkowana zgodą Komisji. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w programie mogą ulec zmianie lub zostać doprecyzowane.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy przywróceniu stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych skierowane jest do przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji*
 • bez wsparcia udzielanego w ramach Programu zaprzestałyby prowadzenia działalności gospodarczej lub miałyby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • wykorzystały możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszej działalności gospodarczej;
 • wykazały, że utrata przez nie stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku.

Finansowanie może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci:

 • udziałów lub akcji;
 • warrantów subskrypcyjnych lub
 • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

Finansowanie kapitałowe może zostać udzielone w terminie do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku inwestycji w transzach w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Mechanizm wyjścia PFR z inwestycji kapitałowej zostanie uzgodniony indywidualnie z przedsiębiorcą i może obejmować m.in. sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, realizację opcji kupna akcji/udziałów przez przedsiębiorcę bądź sprzedaż akcji/udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Finansowanie kapitałowe obejmujące pożyczki oraz obligacje zamienne na akcje udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Maksymalny okres finansowania w formie pożyczek i obligacji zamiennych na akcje wynosi 7 lat.
Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR na podstawie analizy prognoz finansowych przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na przywrócenie stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa do maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych.

Udzielone finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych może zostać przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności na:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych (z pewnymi wyjątkami);
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia (z pewnymi wyjątkami);
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;

Jakie są szczegółowe cele programu?

Główne cele szczegółowe programu to:

 1. zapewnienie dużym przedsiębiorstwom szybkiego dostępu do płynności finansowej, w szczególności niezbędnej do finansowania kapitału obrotowego (np. płatności zobowiązań handlowych dla małych i średnich firm lub realizacji nowych zamówień);

 2. zapewnienie dużym przedsiębiorstwom szybkiego dostępu do płynności finansowej, w szczególności niezbędnej do finansowania kapitału obrotowego (np. płatności zobowiązań handlowych dla małych i średnich firm lub realizacji nowych zamówień);

 3. przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19, w szczególności dla tych firm, których projekcje wskazują na brak możliwości prowadzenia ustabilizowanej polityki finansowej z uwagi na skokowy wzrost zadłużenia oraz straty finansowe na skutek COVID-19;

 4. udostępnienie dużym przedsiębiorstwom notowanym na rynku regulowanym lub poza nim dostępu do kapitału, w sytuacji istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku kapitałowego i problemów z wyceną kosztu kapitału;

 5. zapewnienie kapitału na inwestycje istotne z perspektywy COVID-19 w postaci przykładowo programu finansowego w zakresie technologii medycznych („Program Sektorowy w związku z COVID-19”);

 6. przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19;

 7. stabilizacja finansowa dużych przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli;

 8. zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie uzyskania wsparcia finansowego i subwencji z tego programu w tym:

 1. Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy już zgromadzić i jakie podając dalsze kroki, aby w pierwszej kolejności skorzystać z programu.
 2. Pomożemy wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty w tym arkusze finansowe wymagane przez PFR.
 3. Będziemy śledzić proces oceny wniosku o pomoc finansową i pomagać Państwu w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby PFR.
 4. Pomożemy przygotować dokumentację w ramach wymaganego due dilligence
 5. Sprawdzimy umowę subwencji czy jest poprawna i zgodna z założeniami.
 6. Będziemy monitorować przebieg dalszych procedur, aż do uruchomienia danej pomocy finansowej.
 7. Odpowiemy na wszelkie pytania jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Jak ubiegać się o subwencję z naszą pomocą?

Prosimy o przesłanie załączanej ankiety na adres biuro@doradcy365.pl

 1. Przeanalizujemy ją,
 2. sprawdzimy czy na pewno Twoja Firma kwalifikuje się  do skorzystania z pomocy w ramach tarczy finansowej COVID-19,
 3. wyliczymy wysokości subwencji.
 4. skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy tak, aby wniosek był przygotowany w najkrótszym czasie.

PROMOCJA – Gwarancja sukcesu

Mogą wybrać Państwo opcję w której za nasze usługi zapłacą nam Państwo dopiero, gdy środki pomocowe będą na Państwa koncie bankowym.

Kontakt z nami

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Właścicielem marki
Subwencje dla firm

jest CERES HOLDING Sp. z o.o.

Leszczyńskiego 4/29 

50-078 Wrocław

PN-PT: 8:00-18:00

SOB: 8:00-14:00